AV'34

Minke Hilgenberg is sponser van AV34

SPONSORING

In je vrije tijd kun je wat aan lichaamsbeweging doen,

Minke doet dat bij AV’34.

Minke Hilgenberg volbrengt Swiss Alpine ultramathon 2004 !!!